Din Felsefesi | Yazan Gençlik

Din Felsefesi

Din bireysel ve toplumsal yanı bulunan düşünce ve uygulama açısından sistemleşmiş olan, insanlara bir yaşama tarzı sunan, onları belirli bir dünya görüşü çevresinde toplayan normatif bir kurumdur.

Din ile felsefe her zaman bir arada olmuşlardır. Günümüzde felsefe ne din içindir nede dine karşıdır. Felsefeye göre din etik yada estetik siyaset gibi bir problem alanıdır. Dinin felsefesini yapmak dinin temel iddaaları hakkında rasyonel, objektif, sorgulayıcı, eleştirici, kapsamlı ve tutarlı tarzda düşünmek ve konuşmaktır.

NOT: Din felsefesi dinin ilkelerini sorgular ama insanların daha dindar olmasına çalışmadığı gibi inançlarını da sarsmaya çalışmaz.

Teoloji : Günümüzde sıklıkla, dini konular ile ilgilenen bilim anlamında kullanılmaktadır. Teoloji ile ilgilenen kişiye, teolog, ilahiyatçı veya tanrıbilimci denir.

Teoloji ile Din Felsefesi Arasındaki Farklar

Teoloji

1) Belirli bir dini ele alır.

2) Dinsel inanışları pekiştirme ve güçlendirme çabası vardır.

3) Doğmatiktir. Yani sorgulama yoktur.

4) Skolastik ile otoriteye bağlıdır.

Din Felsefesi

1) Genel olarak din olgusunu ele alır.

2) Dinsel inanışları sorgulamak esastır.

3) Eleştiriye açıktır.

4) Nesnel ve özgür düşünmeye dayalıdır.

 

Din Felsefesinin Temel Soruları

1) Tanrının varlığı sorunu : Tanrı var mıdır ? Varlığı kanıtlanabilir mi ? Tanrı içkin midir ? (Evreni yönetmeye halen devam etmekte midir ? Yoksa tanrı aşkın mıdır ? (Evreni yarattıktan sonra evrenin işleyişine karışmamakta mıdır ?)

2) Evrenin yaratılışı sorunu : Evren yaratılmış mıdır yoksa öncesiz ve sonrasız bir oluşum mudur ?

3) Vahyin olanaklılığı sorunu : Tanrı vahiyle insana bilgi ve buyrukları gönderebilir mi ?

4) Ruhun ölümsüzlüğü sorunu : Ölümden sonra başka bir yaşam var mıdır ? Ölüm bir son mudur ? Ruh ölümsüz müdür ?

Din Felsefesinin Temel Kavramları

Tanrı, Vahiy, Peygamber, İman, İbadet, Yüce, Kutsal

 

Tanrının Varlığına Farklı Yaklaşımlar

1) Kabul Eden Görüşler : Teizm, Deizm, Panteizm

2) Reddeden Görüşler : Ateizm

3) Çekimser Görüşler : Agnostisizm

 

Teizm : Tanrının varlığını ve onun evrenin yaratıcısı olduğunu ve egemeni olduğunu kabul etmektedir.

1) Tanrı doğa üstü ve mükemmel bir varlıktır.

2) Öncesiz(ezeli) ve sonrasızdır(ebedi).

3) Evreni yoktan var etmiştir.

4) Evrenin işleyişine her an müdahale edebilir ve etmektedir.

Deizm : Evrenin akılla açıklamaya çalışan aydınlanma çağının görüşüdür.

1) Tanrıyı kabul eder ama din dogmalarını reddeder.

2) Tanrı mükemmel olarak tasarladığı evrene hiç müdahale etmez.

3) Evren yaratıldıktan sonra kendi yasalarına göre işler.

4) Tanrı evrene seyirci olduğu için kader anlayışı ve din anlayışını reddeder.

5) Din ve devlet işlerinin ayrılması savunulur.

Panteizm : Tanrı ile evreni bir kılan her şeyi tanrı olarak gören dini ve felsefi öğretidir.

1) Tanrı vardır. Evrenin ve insanın yaratıcısıdır.

2) Tanrı evrenin kendisidir. Onu kendi ruhundan yaratmıştır.

3) Tanrı, evrene aşkın değil, içkin bir varlıktır. Doğa ve tanrı bir özdeştir.

4) İnsan tanrının yansımasıdır.

5) Tüm canlı ve cansız varlıklar tanrısal bir öz taşırlar, tanrısal varlığın bir parçasıdır.

6) Panteizmin İslam’da ki yansıması, eylem alanı tasavvuftur. Tasavvuf insanın sevgi ve aşkla tanrıyı içinde duyabileceğini savunulur.

Ateizm : Evreni, evrene dayanarak açıklayan dolayısıyla tanrının yada doğa üstü bir gücün varlığını yadsıyan bir öğretidir. Ateizmin felsefi temeli materyalizmdir.

Agnostisizm : Tanrıya ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı ve olamayacağımızı dolayısıyla var olup olmadığından hiç bir zaman emin olamayacağımızı ileri süren görüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir