NTP C# Dersi 3: Değişkenler ve Operatörler | Yazan Gençlik

NTP C# Dersi 3: Değişkenler ve Operatörler

Merhaba arkadaşlar, bu dersin sonunda C# programlama dilinin  teorik yani sözel kısmının %80 bitirmiş olacağız. Önceki derslerimizde  programlama dilini, kodlamanın hiyererşik bir düzen içirisnde olması gerektiğini ve nesnelerin yapı ve özelliklerini öğrendik. Bu dersimizde de değişken ve operatörlerden bahsedeceğiz.

Değişken Nedir ?

Bilgi depolamak için bellekte ayrılan hafıza bölgesine değişen denir.Yani program içerisnde bir değişken tanımladığımızda sistem, veri yükleyebilmemiz için tanımladığımız değişkenin türüne göre bellekte baytlarla ifade edilebilecek kadar küçük bir alan ayırır. Bu alana değişkene vermiş olduğumuz isim ile ulaşır ve türüne göre bilgiler, değerler yükleyebiliriz. İstediğimiz bir safhada daha önce yüklenmiş olan bir veriyi değiştirebildiğimiz için bu hafıza bölgelerine değişken denmektedir. Değişkenler sakladıkları veriye göre boyut farklılıkları ve çeşitlilik gösterirler. Değişkenler ana iki katagöriye ayrılır. Sayısal ve sayısal olmayan değişkenler olarak.

Sayısal Değişkenler

Sayısal değer veri saklanılan değişkenlerdir. Bu kategoride kendi içinde tam sayı ve reel sayı saklayabilenler olarak ikiye ayrılır. Reel sayılarıntamamını saklayabilen değişkenler ondalıklı sayıları(virgülden sonra küsüratı olan sayılar) saklayabildikleri gibi tabii ki tam sayı da saklayabilirler. Ne de olsa bir tam sayı aynı zamanda ondalıklı sayı sayılır. 1,0 = 1 olduğundan bu mümkündür.

Bir değişkene ondalıklı bir sayı yüklemek için “,”  değil “.” işaretini kullanıyruz.

Tam sayı ve reel sayı saklayan değişkenlerden farklı olarak bir değşkenimiz daha mezcut. Bu değişkenin adı Boolean program içerisinde tanımlar iken bool olarak kısaltılır. Boolean değişkeni sadece true(tr:doğru) veya false(tr:yanlış) değerlerini saklayabilir.  Boolen’ı mantıksal değişken altında da inceleyebiliriz fakat sayısal kategorisinde de incelememiz çok da yanlış bir hareket değildir. Çünkü true 1’i false 0’ı ifade eder. Belki sayısalın altında üçüncü bir kategori olabilir.

 

TÜR BOYUT KAPASİTE
byte 1 bayt 0 … 255 (tam sayı)
sbyte 1 bayt -128 … 127 (tam sayı)
short 2 bayt -32768 … 32767 (tam sayı)
ushort 2 bayt 0 … 65535 (tam sayı)
int 4 bayt -21474648 …21474647 (tam sayı)
uint 4 bayt 0 …4294967295 (tam sayı)
long 8 bayt -9223372036854775808 …9223372036854775808 (tam sayı)
ulong 8 bayt 0 …1844674473709551615 (tam sayı)
float 4 bayt +-1.5 * 10^-45 … +-3.4 * 10^38 (reel sayı)
double 8 bayt +- 5.0 * 10^-324 … +-1.7 * 10^308 (reel sayı)
decimal 16 bayt +- 1.5 * 10^-28 … +-7.9 * 10^28 (reel sayı)
bool 2 bayt true veya false (1 veya 0) (mantıksal)

Sayısal Olmayan Değişkenler

 

TÜR BOYUT KAPASİTE
char 2 bayt Tek bir karakter barındırır
string sınırsız Sınırsız karakter dizisi (dizge) /metin

 

 

Bu kategori altında Char(karakter) ve String(dizge) olmak üzere iki değişken bulunmaktadır. Metinsel ifade, komutlar ile değişken isimleri ile karışmaması için ancak çift tırnak (“”) işareti arasına alınarak bir değişkene yüklenebilir.

 

Değişken Tanımlama

Değişkenleri program içerisin de kullanabilmemiz için ilk öncelikle tanımlamamız yani sisteme/programa tanıtmamız gerekir.

Değişkenin öncelikle türünü sonra da ismini belirleyerek tanımlama işlemini tamamlamış oluyoruz.

tur degiskenAdi; şeklinde.

Değişkeni tanımladıktan sonra yükleme yapabiliriz. Değişkene eşittir (“=”) operatörü ile yükleme yapıyoruz.

degiskenAdi = “yüklenecek değer”; (Sayısal bir değer yüklenirken çift tırnak işaretleri kullanılmaz. Eğer metinsel bir değişkene sayısal bir değeri metin olarak tanıtmak istemiyorsanız.)

Dilersek yükleme işini değişkeni tanımlama sırasında da yapabiliriz. Değişkeni tanımlarız “;” ile komutu sonlandırmaz “=” işareti ile veriyi yükleriz sonra komutu sonlandırırız.

Yükleme esnasında dikkat etmemiz gereken husus ise yüklemenin sağdan sola doğru olduğudur. Yani “=” operatörünün sağındaki ifade solundaki nesne/değişkene yüklenir. Yükleme operatörünün iki tarafında değişken var ise sağındaki değişkenin değeri solundaki değişkene yüklenir. Tam tersi mümkün değildir. Dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise değişken isimlendirmesidir.

Değişken İsimlendirme Kuralları

  • İngiliz alfabesindeki harfler dışında başka bir alfabeye özgü harf değişken isminde kullanılamaz.
  • Bir konut ismi değişken ismi olarak kullanılamaz.
  • Değişken isminde boşluk karakteri kullanılmaz. Boşluk karakterine alternatif olarak alt çizgi (“_”) karakterini kullanabilirsiniz.
  • Değişken isminde “!”, “?”, “{“ gibi özel karakterler kullanılamaz.
  • Değişkenin ismi bir rakam ile başlayamaz. Ancak ikinci veya daha sonraki karakterleri rakam olabilir.
  • C# dilinde küçük harf ile büyük harf farklı olarak algılanır. Yani “a” ile “A” farklı değişkenleri ifade eder.

Operatörler

C# programlama dilinde operatörler 4 kategoriye ayrılır.

Hiyerarşi Operatörleri

Operatör Açıklama Kullanım
{ Bir yapının başlangıcıyla bitişini belirler class program{}
; İşleri birbirinden ayırır. İşin sonunu tayin eder.(örk: tanımlama işinin sonu) tur degiskenAdi;
. Metotların hiyerarşik adresinin tarifinde yapıları ayırmada kullanılır. class1.metot1();

 

Aritmetik İşlem Operatörleri

Operatör Açıklama Kullanım
+ Toplama işlemi (artı) degiskenAdi=2+2;
Çıkarma işlemi (eksi) degiskenAdi=2-2;
* Çarpma işlemi (çarpı) degiskenAdi=2*2;
/ Bölme işlemi (bölü) degiskenAdi=2/2;
% Mod alma (Bölünenin bölen ile bölümünden kalanı verir) degiskenAdi=2%2;

 

Mantıksal Operatörler

Operatör Açıklama Kullanım
== Etiştir, yükleme (“=”) operatörü ile karıştırılmamalıdır. degiskenAdi == 2
=! Eşit değil degiskenAdi =! 2
Büyüktür degiskenAdi > 2
Küçüktür degiskenAdi < 2
>= Büyük eşit degiskenAdi >= 2
<= Küçük eşit degiskenAdi <= 2
&& Ve degiskenAdi && 2
|| Veya degiskenAdi || 2
! Değil (boolean ifadenin tersini almak için kullanılır) !degiskenAdi

 

Tanımlama Operatörleri

Operatör Açıklama Kullanım
= Yükleme/atama degiskenAdi = 2;
. Ondalıklı sayıları yazarken virgül yerine kullanılır. degiskenAdi=2.1;
, Metotların parametrelerini ayırır. metotAdi(a,b);
Metinsel değerleri ifade eder degiskenAdi=“A”;
// Açıklama satırı //Açıklama
/* Açıklama paragrafı /* Açıklama */

 

Önerilen diğer yazılar:
NTP C# Dersi 2: Nesneler ve Metotların Yapısı

NTP C# Dersi 4: Boolean İfade ve Koşul (Operatörü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir